Kanalizasyon

37.00
Kanalizasyon
Bu sınıf aşağıdakileri kapsamaktadır:
- kanalizasyon sistemlerinin veya atık su arıtma tesislerinin işletimi
- kanalizasyon şebekeleri, kollektörler, tanklar ve diğer nakliye araçları (vidanjör vb.) aracılığı ile bir veya daha fazla kullanıcıdan kaynaklanan endüstriyel ya da evsel atık suların ve yağmur sularının toplanması ve taşınması
- fosseptiklerin, septik tankların, havuzların ve çukurların boşaltılması ve temizlenmesi, seyyar (portatif) tuvalet hizmetleri
- atık suların (evsel ya da endüstriyel atık sular ile yüzme havuzlarının suları vb.)seyreltme, çökeltme, filtreleme, sedimantasyon vb. gibi fiziksel, kimyasal ve biyolojik işlemler aracılığıyla arıtılması
- kanalizasyon ve pis su kanallarının bakımı ve temizlenmesi, kanallarda biriken yağ ve kumun boşaltılması dahil.
-
Kapsam dışı olanlar:
- yüzey ve yeraltı sularının kirliliğin oluştuğu yerde arındırılması, bkz. 39.00
- binalardaki drenaj borularının temizlenmesi ve tıkanıklığın giderilmesi, bkz. 43.22