Leasing finansowy

64.91
Leasing finansowy
Klasa ta obejmuje:
-    dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty, włączając odsetki.
Klasa ta nie obejmuje:
-    leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich klasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.