Górnictwo gazu ziemnego

06.20
Górnictwo gazu ziemnego
Klasa ta obejmuje:
-  wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego,
-  odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów,
-  odsiarczanie gazu ziemnego.
Klasa ta obejmuje także:
-   górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę.
Klasa ta nie obejmuje: 
-  prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 09.10,
-  wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 19.20,
-  produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11,
-  transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 49.50.