Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami

39.00
Działalność związana z rekultywacją i pozostałe usługi związane z gospodarką odpadami
Klasa ta obejmuje:
-  odkażanie gleby i wód gruntowych w miejscu zanieczyszczenia lub poza nim, przy zastosowaniu metod mechanicznych, chemicznych lub biologicznych,
-  odkażanie zakładów i terenów przemysłowych, włączając zakłady i tereny elektrowni jądrowych, 
-  odkażanie i czyszczenie wód powierzchniowych z zanieczyszczeń powstałych w wyniku gromadzenia się substancji szkodliwych lub przez zastosowanie środków chemicznych,
-  usuwanie wycieku oleju lub pozostałych zanieczyszczeń na lądzie i na wodzie,
-  usuwanie azbestu, farb ołowiowych i pozostałych surowców toksycznych,
-  pozostałe specjalistyczne działalności związane z kontrolą zanieczyszczeń.
Klasa ta nie obejmuje:
- zwalczania szkodników w rolnictwie sklasyfikowanego w 01.61
-  oczyszczania wody w celu jej dostawy, sklasyfikowanego w 36.00,
-  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanych w 38.21
-  przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanych w 38.22 
-  zamiatania i polewania ulic itp., sklasyfikowanych w 81.29.