Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21
Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów innych niż niebezpieczne
Klasa ta obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie:
-  działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne,
-  usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie lub inne metody, któremu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp., 
-  obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.
Klasa ta nie obejmuje: 
-  spalania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.22, 
-  sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32,
-  odkażania, oczyszczania gleb i wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.