Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

36.00
Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
Klasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych.

Klasa ta obejmuje:
-  pobór wód z rzek, jezior, studni itp.,
-  gromadzenie wód deszczowych,
-  oczyszczanie wody w celu jej dostawy,
-  uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych, 
-  odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa,
-  dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu,
-  obsługę systemów irygacyjnych.
Klasa ta nie obejmuje: 
-  wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 01.61,
-  oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 37.00,
-  transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 49.50.