Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

26.51
Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
Klasa ta obejmuje produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania, nawigacji i sterowania; produkcję automatycznych układów kontroli i sterowania do zastosowań takich jak: ogrzewanie, klimatyzacja, chłodzenie; instrumentów i przyrządów do mierzenia, wyświetlania, wskazywania, zapisywania, przekazywania i sterowania temperaturą, wilgotnością, ciśnieniem, spalaniem, przepływem, poziomem, lepkością, gęstością, kwasowością, stężeniem, obrotem; produkcję instrumentów do sumowania (np. rejestrowania), płynomierzy i przyrządów liczących; produkcję instrumentów do pomiaru i kontroli parametrów elektryczności i sygnałów elektrycznych; produkcję instrumentów i przyrządów dla laboratoriów analitycznych do analiz chemicznych lub fizycznych składu lub stężenia próbek substancji stałych, płynnych, gazowych lub mieszanych; produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych oraz części do nich; produkcję nieelektrycznych przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, z wyłączeniem prostych narzędzi mechanicznych.

Klasa ta obejmuje:
-  produkcję instrumentów do silników samolotowych, 
-  produkcję przyrządów do testowania spalin samochodowych, 
-  produkcję przyrządów meteorologicznych, 
-  produkcję aparatury doświadczalnej do badania właściwości fizycznych, 
-  produkcję wariografów (wykrywaczy kłamstw), 
-  produkcję instrumentów do wykrywania i monitorowania promieniowania, 
-  produkcję przyrządów pomiarowych,
-  produkcję szklanych termometrów cieczowych i termometrów bimetalicznych, z wyłączeniem do zastosowań medycznych,
-  produkcję humidostatów (higrostatów), 
-  produkcję układów regulacji hydronicznej (grzewczej),
-  produkcję przyrządów do kontroli płomienia i palnika, 
-  produkcję spektrometrów,
-  produkcję pneumatycznych przyrządów pomiarowych,
-  produkcję liczników zużycia, np. wody, gazu, prądu, 
-  produkcję przepływomierzy i przyrządów liczących, 
-  produkcję liczników ilości ładunku, 
-  produkcję wykrywaczy min, generatorów impulsów; wykrywaczy metali, 
-  produkcję przyrządów i instrumentów lotniczych i morskich do poszukiwania, wykrywania i nawigacji, włączając pławy radiohydroakustyczne, 
-  produkcję przyrządów do globalnego systemu określania położenia (GPS),
-  produkcję przyrządów kontroli środowiska i automatycznego sterowania, 
-  produkcję przyrządów pomiarowych i rejestrujących (np. rejestratorów lotu),
-  produkcję radarów, detektorów ruchu,
-  produkcję laboratoryjnych instrumentów analitycznych (np. sprzętu do analizy krwi), wag laboratoryjnych, inkubatorów i różnej aparatury laboratoryjnej do pomiarów, kontroli itp.,
-  produkcję pozostałych przyrządów pomiarowych i kontrolnych.
Klasa ta nie obejmuje:
-  produkcji urządzeń typu automatyczne sekretarki telefoniczne, sklasyfikowanej w 26.30,
-  produkcji medycznego sprzętu do badania i naświetlań, sklasyfikowanej w 26.60,
-  produkcji optycznego sprzętu do określania położenia, sklasyfikowanej w 26.70,
-  produkcji dyktafonów, sklasyfikowanej w 28.23,
-  produkcji wag innych niż laboratoryjne, sklasyfikowanej w 28.29,
-  instalowania aparatury do kontroli procesów przemysłowych, sklasyfikowanego w 33.20,
-  produkcji prostych mechanicznych narzędzi pomiarowych (np. taśm pomiarowych, suwmiarek), sklasyfikowanej w odpowiedniej podklasie według materiału, z jakiego zostało narzędzie wykonane.