Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

01
Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową
Dział ten obejmuje:
-  uprawę i hodowlę roślin na otwartych polach lub pod osłonami,
-  chów i hodowlę zwierząt oraz wytwarzanie produktów zwierzęcych, 
-  rolnictwo ekologiczne, 
-  uprawę i hodowlę roślin genetycznie zmodyfikowanych,
-  chów i hodowlę zwierząt genetycznie zmodyfikowanych, 
Grupa 01.5 Działalność mieszana uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą w zrównoważonej wielkości. Grupa ta została utworzona w celu uniknięcia zaklasyfikowania gospodarstw mieszanych w różnych grupowaniach.
Dział ten obejmuje także:
-  pozyskiwanie zwierząt łownych,
-  działalność usługową związaną z rolnictwem i łowiectwem, pozyskiwaniem zwierząt oraz działalność pokrewną.
Dział ten nie obejmuje:
-  przetwórstwa produktów rolnych (odpowiednie klasy działu 10 Produkcja artykułów spożywczych, działu 11 Produkcja napojów oraz 12.00 Produkcja wyrobów tytoniowych), z wyłączeniem przygotowywania ich na rynek pierwotny, sklasyfikowanego w niniejszym dziale,
-  robót ziemnych budowlanych wykonywanych na polach, np. orka warstwicowa gruntów rolnych (w celu utworzenia tarasów), drenaż, przygotowanie pól pod uprawę ryżu niełuskanego itp. sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji F Budownictwo, 
-  sprzedaży produktów rolnych sklasyfikowanych w odpowiednich klasach Sekcji G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle, 
-  zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 81.30 Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni.