Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja

65
Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznoga socijalnog osiguranja
Ovaj odjeljak uključuje preuzimanje rizika za police osiguranja i ulaganje premija osiguranja radi jačanja portfelja financijske imovine koja će se moći koristiti u slučaju budućih zahtjeva za nadoknadu šteta. Uključeno je direktno osiguranje i reosiguranje.