Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

46.52
Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom
Ovaj razred uključuje:
- trgovinu na veliko elektroničkim cijevima 
- trgovinu na veliko poluvodičkim elementima
- trgovinu na veliko mikročipovima i integriranim krugovima 
- trgovinu na veliko tiskanim krugovima 
- trgovinu na veliko praznim audio i videovrpcama i disketama, magnetskim i optičkim diskovima (CD-i, DVD-i)
- trgovinu na veliko telefonima i komunikacijskom opremom
Ovaj razred isključuje:
- trgovinu na veliko snimljenim audio i videovrpcama, CD-ima, DVD-ima, vidi 46.43
- trgovinu na veliko računalima i računalnom perifernom opremom, vidi 46.51