Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

43.1
Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu
Ova skupina obuhvaća djelatnosti pripreme gradilišta za kasniju gradnju građevina, uključujući uklanjanje postojećih građevina.