Κρατική διοίκηση, οικονομική και κοινωνική πολιτική