Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεωνer og vekstjord