Činnosti profesních organizací

94.12
Činnosti profesních organizací
Z:
- činnosti organizací, které se v první řadě zabývají určitou vědeckou disciplínou, určitou profesí nebo odbornou technickou oblastí, např. lékařské komory, advokátní komory, auditorské svazy, inženýrské svazy, komory architektů atd.
- činnosti sdružení odborníků ve vědecké, akademické nebo kulturní oblasti, jako jsou svazy spisovatelů, umělecké svazy, svazy novinářů atd.
- šíření informací, formulování zásad profesionální etiky a dozor nad jejím dodržováním, zastupování před státními orgány a práce s veřejností
ZT:
- činnosti vědeckých společností
N:
- vzdělávání, prováděné těmito organizacemi (oddíl 85)