Těžba černého a hnědého uhlí

05
Těžba černého a hnědého uhlí
Tento oddíl zahrnuje dobývání pevných nerostných surovin v podzemních nebo povrchových dolech a činnosti (např. třídění, čištění, lisování a jiné kroky nutné pro transport) vedoucí k snadno prodejnému výrobku.
Nezahrnuje výrobu koksu (19.10), služby související s těžbu uhlí nebo lignitu (09.90) nebo výrobu briket (19.20).