Висше образование

85.42
Висше образование
- висше образование в следните степени:
  • висше образование за придобиване на  образователно-квалификационна степен “професионален бакалавър по...”
  • висше образование за придобиване на образователно-квалификационни степени “бакалавър” и “магистър” и образователна и научна степен “доктор”