ОБРАЗОВАНИЕ

P
ОБРАЗОВАНИЕ
държавно и частно образование на всички нива, във всякакви форми и за различни професии и специалности. Обучението може да се осъществява в устна или писмена форма и може да се предоставя на място в образователни институции, посредством радио, телевизия, чрез Интернет или дистанционно. 
Включва образованието, предлагано от различни образователни институции в рамките на регламентираната училищна система на различни степени, както и образование за възрастни, програми за ограмотяване и подобни. Секторът включва също военни училища и академии, училища към затвори, болници и подобни, на съответните им образователни нива. 
За всяко ниво на формалното училищно образование класификационните класове включват и образованието за деца със специални образователни потребности – такива с хронични заболявания, физически или умствени увреждания.
Класификационните категории в този сектор се основават на образователните степени  на Международната стандартна класификация на образованието, версия 1997 г. (МСКО 1997/ ISCED 1997). Дейностите на образователни институции, предоставящи учебни програми и курсове  на степен 0 на МСКО се класифицират в клас 85.10, на степен 1 на МСКО - в клас 85.20, на степени 2 и 3 на МСКО - в група 85.3, на степен 4 на МСКО - в клас 85.41, и на степени 5 и 6 - в клас 85.42.
Секторът включва също и неформалното, извън училищната система, обучение в курсове по чужди езици, курсове за професионално обучение по част от професия, по различни видове спорт или в областта на културата, както и дейности, които по своя характер не са образователни, но подпомагат образованието.