Държавно управление с общ, икономически и социален характер

84.1
Държавно управление с общ, икономически и социален характер
Тази група включва общо функционално управление на държавата (например изпълнителна, законодателна и финансова власт на всички нива на управление) и контрол в областта на социалната и стопанската дейност.