Финансов лизинг

64.91
Финансов лизинг
- финансов лизинг, където срокът на наемния договор приблизително покрива предполагаемия икономически живот на актива и лизингополучателят по същество придобива всички изгоди от неговото използване и поема всички рискове, свързани с неговото притежание. Правото на собственост върху актива може да бъде или да не бъде прехвърлено. Такъв лизинг покрива всички или почти всички разходи, вкл. лихва.
- експлоатационен (оперативен) лизинг, класифициран в раздел 77, в съответствие с вида на лизинговите стоки