Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания

59.1
Производство и разпространение на филми и телевизионни предавания
- производство на игрални и неигрални филми на филмова лента, видеолента, цифров диск (DVD) или друг носител, вкл. електронни файлове, предназначени за директна прожекция в салони или за предаване по телевизията
- технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
- разпространение на филми или друга филмова продукция, което няма за цел те да стигнат до широката публика 
- прожектиране на филми
- покупка и продажба на права за разпространение на филми или друга филмова продукция