СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

J
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ; ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
Този сектор включва създаване и разпространение на информационни и творчески продукти, които са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права. Включва още дейности по осигуряване на средства за предаване или разпространение на тези продукти, данни или съобщения, дейности в областта на информационните и комуникационни технологии, както и други дейности, свързани с информационни услуги.

Основните раздели на този сектор са:
- издателска дейност, вкл. издаване на програмни продукти - раздел 58
- филмопроизводство, звукозаписване и издаване на музика - раздел 59
- радио- и телевизионна дейност - раздел 60
- далекосъобщения - раздел 61
- дейности в областта на информационните технологии - раздел 62
- други дейности, свързани с информационни услуги - раздел 63
Издателските дейности включват придобиване на авторски права върху информационно съдържание (информационни продукти) и довеждане на това съдържание до знанието на неограничен кръг лица посредством възпроизвеждане  и разпространение. В този сектор са включени всички възможни форми на издателските дейности (печатна, електронна или аудио форма и по Интернет).  
Дейностите по създаване и разпространение на телевизионни програми са включени в раздели 59, 60 и 61, като всеки раздел обхваща различни етапи на този процес. Отделните части на програмата, като например филми, сериали, игри и други са резултат от икономическите дейности в раздел 59. Създаването на цялостна телевизионна програма от елементи, произведени в раздел 59, или други елементи  (например новини на живо) и излъчването на тази програма от телевизионнен оператор, който я е създал се включват в раздел 60. Раздел 61 включва разпространение на телевизионни програми от трети лица (предприятие, предоставящо обществени електронни съобщитетлни мрежи и/или услуги) без никаква промяна на нейното съдържание. Това разпространение се извършва чрез наземно радиоразпръскване, по кабелен път или чрез спътник.