Добив на нефт и природен газ

06
Добив на нефт и природен газ
добив на нефт, извличането му от битуминозни шисти и битуминозен пясък; добив на природен газ и извличане на други течни въглеводороди. Дейности по експлоатация и/или разработване на находища на нефт и газ - сондиране, разслояване, утаяване и събиране на суровия нефт, техническо окомплектоване и екипиране на кладенците и всички други дейности, свързани с добива на нефт и газ до момента на извеждането им от района на добива.
- услуги, свързани с добива на нефт и газ, извършвани срещу заплащане (по договор или еднократно) - 09.10
- проучване и подготовка на нефтените и газовите кладенци - 09.10
- опитно сондиране за нефт и природен газ - 09.10
- рафиниране на нефтопродукти - 19.20
- геоложки, геофизични и сеизмографски изследвания - 71.12