Добив на въглища

05
Добив на въглища
подземен или открит добив на твърди горива и дейности, имащи за цел да подготвят суровините за пазара, като подобрят качеството и улеснят транспортирането им - пречистване, сортиране, уплътняване и други.
- спомагателни дейности в добива на въглища - 09.90
- коксуване на въглища - 19.10
- производство на брикети от въглища - 19.20