Търговия на едро чрез посредничество

46.1
Търговия на едро чрез посредничество
- дейности на посредници, стокови брокери и всички посредници на едро, които търгуват в полза на или за сметка на трети лица
- дейности на лица, свързващи купувачите с продавачите или осъществяващи търговските сделки в полза на трети лица, вкл. и по Интернет
- дейности по продажби на едро чрез търг с явно наддаване,  вкл. и по Интернет (аукционни къщи)
- търговия на едро за собствена сметка - 46.2 - 46.9
- търговия на дребно извън търговски обекти чрез търговски агенти - 47.99