Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

39.00
Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци
- отстраняване на замърсявания на почви и подземни води на мястото на замърсяването, веднага или впоследствие, с помощта на механични, химични или биологически методи
- отстраняване на замърсявания с местонахождение в производствени сгради, заводи, площадки, вкл. атомни предприятия и техните площадки
- отстраняване на замърсявания на повърхностни води след инцидентно замърсяване - например чрез механично събиране на замърсителите или чрез химични методи
- почистване на нефтени разливи на сушата, по повърхностни води, в океани и морета, вкл. крайбрежните райони
- отстраняване на азбест, на покрития с оловни бои, обезвреждане на токсични материали и други
- други специализирани дейности по управление на замърсяванията
- дейности, свързани с борбата срещу вредители в селското стопанство - 01.61
- обработване на водите с цел  водоснабдяване –  36.00
- обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци – 38.21
- обработване и обезвреждане на опасни отпадъци – 38.22
- поддържане на чистотата на улици, площади и подобни открити места –  81.29