Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци

38.21
Обработване и обезвреждане на неопасни отпадъци
Дейности по обработване и обезвреждане на твърди и други форми на неопасни отпадъци, с цел тяхното отстраняване.

- експлоатация на депа или площадки за депониране, предназначени за обезвреждане на неопасни отпадъци
- обезвреждане на неопасни отпадъци чрез изгаряне или по друг начин, съпътствано или не от добиване на електрическа или топлинна енергия, компост, заместители на горива, биогаз, пепел или други странични продукти, годни за последващо използване
- обработване на органични отпадъци с цел отстраняването им
- изгаряне на опасни отпадъци – 38.22 
- експлоатация на площадки и съоръжения, където се сортират годни за рециклиране смесени материали като хартия, пластмаси, метали и други – 38.32
- отстраняване на замърсявания при мястото на образуването им, например в сгради, площадки, почви и води; обезвреждане на токсични материали – 39.00