Дърводобив

02.20
Дърводобив
- добиване на трупи за дървопреработващите предприятия 
- добиване на трупи, употребени необработени, нецепени, незаострени като: подпори, стълбове за огради, колове (пръти)
- събиране и добиване на дърва за горене
- събиране и добиване на остатъци (дънери, клони, вейки и други) за горене, получени при дърводобива и прибиране на реколтата от гората
- добиване на дървени въглища в гората (по традиционни методи)

Продукцията от тези дейности може да се получи под формата на трупи или дърва за горене.
- отглеждане на коледни елхи - 01.29
- отглеждане на дървостой: залесяване, попълване, пресаждане, прореждане, запазване на горите и горските пространства - 02.10
- събиране на диворастящи и недървесни продукти - 02.30
- производство на дървесен талаш, дървесно брашно, частици - 16.10
- производство на дървени въглища чрез суха дестилация на дърва - 20.14