Горско стопанство

02
Горско стопанство
Този раздел включва дейности по отглеждане на горскодървесна растителност и събиране на диворастящи горски материали и продукти. Освен добива на трупи в горското стопанство се добиват и някои частично преработени продукти - дърва за горене, дървени въглища, получени по традиционен начин или за промишлени цели (минни подпори, за производство на химична дървесна маса и други). Тези дейности могат да се извършват в естествени или изкуствени гори.
Този раздел не включва последващата преработка на дървения материал, която започва с неговото разкрояване и рендосване и основно се извършва далеч от зоната на дърводобива - раздел 16.