Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация

26.51
Производство на уреди и апарати за измерване, изпитване и навигация
- производство на автоматични телефонни секретари - 26.30
- производство на излъчващи електромедицински апарати - 26.60
- производство на оптични съоръжения за позициониране - 26.70
- производство на диктофони - 28.23
- производство на уреди и апарати за претегляне (различни от аналитичните везни), либели, ролетки и други - 28.29
- производство на медицински термометри -32.50
- инсталиране (сглобяване) на оборудване за управление на производствените процеси - 33.20
- производство на обикновени средства за измерване (например измервателни линийки, шублери) - класифицират се съгласно вида на основния използван материал