Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

01
Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности
Този раздел включва две основни дейности: производство на растителни продукти и производство на животински продукти. Обхваща също биологичното селско стопанство (растениевъдство, животновъдство), отглеждането на генетично модифицирани растения и животни, както и отглеждането на посеви на открити площи или в парници и оранжерии.
Включват се спомагателните дейности, съпътстващи селското стопанство, ловът и свързаните с него дейности.
Група 01.5 „Комбинирано растениевъдно-животновъдно стопанство“ не се подчинява на обичайните правила за определяне на основната дейност. Тук се отчита, че много стопанства поддържат сравнително равновесие между производството на растителни и животински продукти и класифицирането им в едната или другата категория би било условно.
Селскостопанските дейности изключват каквато и да било последваща преработка на селскостопанските продукти (класифицирани в раздели 10, 11 и 12 „Производство на хранителни продукти“, „Производство на напитки“ и „Производство на тютюневи изделия“) освен това, което е необходимо за тяхната подготовка за пазара. 
Разделът не включва: технически дейности като терасиране на селскостопанските земи, дренажни работи, подготвяне на оризищата и други - сектор F „Строителство“, и търговия със селскостопански продукти, осъществена от посредници или асоциации на кооперативи - сектор G, поддържането на земята (почвената покривка) в добро агроекологично състояние - 81.30 „Оформяне и поддържане на озеленени площи“.