Отглеждане на многогодишни насаждения

01.2
Отглеждане на многогодишни насаждения
Тази група включва отглеждането на многогодишни насаждения, т.е. растения, чието развитие обхваща повече от два вегетационни периода, подновява се отново през всеки вегетационен период или продължава вечно.
Тук се включва също отглеждането на тези растения с цел производството на семена.